Sorry, we don't support IE.

Używasz starej i niepewnej przeglądarki internetowej Internet Explorer. Z tego powodu treść, którą chcesz zobaczyć, nie zostanie wyświetlona.

Zalecamy przejście na inną przeglądarkę internetową, taką jak np. Chrome, Firefox lub Microsoft Edge. Czekamy na Ciebie, to zajmie tylko minutę!

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka TOPCON POLSKA Sp. z o.o. w Siewierzu, (42 – 470), ul. Warszawska 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000274679, nr NIP: 6492199587, nr REGON: 240565680, dane kontaktowe: Siewierz (42 – 470), ul. Warszawska 23, e-mail: [email protected], tel. kontaktowy: +48 32 670 50 45,

b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy zawartej przez Pana/Panią z administratorem lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych związane jest z zawarciem umowy z administratorem,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:

  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania Panu/Pani informacji handlowych - pod warunkiem wyrażenia przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji handlowych,
  • w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani stroną umowy, a jedynie przedstawicielem naszego klienta - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i stronę trzecią – naszego klienta reprezentowanego przez Pana/Panią, tj. dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy administratorem a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem, jak również w celu marketingu bezpośredniego realizowanego jednak wyłącznie względem naszego klienta (materiały marketingowe nie są skierowane bezpośrednio do Pana/Pani a do reprezentowanego przez Pana/Panią klienta), w zakresie obejmującym wysyłanie na podany przez Pana/Panią adres e-mail lub w formie wiadomości SMS pod wskazany przez Pana/Panią nr telefonu, informacji handlowych o produktach (towarach i usługach) oraz promocjach administratora skierowanych do naszego klienta reprezentowanego przez Pana/Panią, pod warunkiem wyrażenia przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji handlowych,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody, w celach marketingu pośredniego, tj. otrzymywania informacji (w tym otrzymywania od administratora informacji handlowych pod warunkiem wyrażenia zgody na ich otrzymywanie) stanowiących informacje korporacyjne Topcon oraz informacji o wydarzeniach Topcon – w zależności od zakresu udzielonych zgód,

c) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki (w zakresie danych klienta), hostingodawcy poczty e-mail administratora oraz strony internetowej administratora, jak również kancelarie prawne w zakresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; w zakresie w jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketingu bezpośredniego, do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, a w zakresie w jakim Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych,

e) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz prawo do przenoszenia (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),

f) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu:

  • wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
  • wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

g) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, w tym zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

i) Podanie Pana/Pani danych osobowych dla celu realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych dla celów realizacji umowy będzie skutkowała brakiem możliwości jej zawarcia lub wykonania, a w pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.