Sorry, we don't support IE.

Używasz starej i niepewnej przeglądarki internetowej Internet Explorer. Z tego powodu treść, którą chcesz zobaczyć, nie zostanie wyświetlona.

Zalecamy przejście na inną przeglądarkę internetową, taką jak np. Chrome, Firefox lub Microsoft Edge. Czekamy na Ciebie, to zajmie tylko minutę!

Kodeks etyczny Topcon

Kodeks Etyczny TOPCON

 

Kodeks etyczny Topcon Spis treści

Rozdział 1. O KODEKSIE ETYCZNYM TOPCON

 1. Czym jest kodeks etyczny Topcon?
 2. Kogo dotyczy kodeks etyczny?
 3. Miejscowy kodeks postępowania
 4. Wymagamy zrozumienia tego Kodeksu
 5. Informacje Kontaktowe
 6. Wymagamy informacji o naruszeniu Kodeksu
 7. Środki zaradcze przeciwko naruszeniu Kodeksu Rozdział 2. UCZCIWA I SPRAWIEDLIWA WSPÓŁPRACA
 1. Tworzenie naszych produktów - Projektujemy i produkujemy produkty bezpieczne i wysokiej jakości, które spełniają wymagania naszych klientów
 2. Sprzedaż naszych produktów
  1. Szanujemy naszych klientów
  2. W marketingu i sprzedaży kierujemy się zasadą uczciwości
  3. Uczciwie podchodzimy do transakcji rządowych
  4. Reklama jest uczciwa i precyzyjna
 3. Przetargi
 4. Etyka inżynieryjna
 5. Przestrzegamy Kontroli Eksportu
 6. Przestrzegamy prawa ochrony konkurencji
 7. Przepisy antykorupcyjne
  1. Nie zezwalamy na niewłaściwe płatności
  2. Nie domagamy się, ani nie akceptujemy prezentów wręczanych jako łapówki
  3. Nie akceptujemy prania pieniędzy i nie uczestniczymy w finansowaniu terroryzmu

Rozdział3. OCHRONA MIENIA I INFORMACJI SPÓŁKI

 1. Chronimy mienie firmy
 2. Chronimy informacje poufne
 3. Chronimy własność intelektualną
 4. Chronimy informacje osobowe
 5. Wykorzystanie mediów społecznościowych

Rozdział 4. RELACJE Z PRACOWNIKAMI

 1. Szanujemy prawa człowieka, nie dyskryminujemy i nie prześladujemy
 2. Rozwój kultury Topcon
 3. Tworzymy integracyjne miejsca pracy
 4. Tworzymy bezpieczne miejsca pracy
 5. Unikamy konfliktów interesów; Prywatna działalność

Rozdział 5. BYĆ DOBRYM OBYWATELEM KORPORACYJNYM

 1. Działamy jako odpowiedzialny członek społeczeństwa
 2. Darowizny, datki polityczne
 3. Dbamy o środowisko

Rozdział 6. DOKUMENTY FIRMY, UJAWNIENIE

 1. Uczciwie i precyzyjnie ujawniamy informacje finansowe
 2. Public Relation
 3. Nie zezwalamy na wykorzystanie w obrocie

 

 

Rozdział 1. O KODEKSIE ETYCZNYM TOPCON

 1. Czym jest kodeks etyczny Topcon?

Niniejszy kodeks etyczny Topcon ("Kodeks") określa standardy postępowania Grupy Topcon, dotyczące przestrzegania prawa, przepisów, zasad wewnętrznych i etyki społecznej w prowadzeniu naszej działalności zgodnie z "TOPCON WAY". Jest to nasze oświadczenie odnośnie tego, jak w oparciu o te zasady, powinni zachowywać się dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Grupy Topcon.

 1. Kogo dotyczy kodeks etyczny?

Kodeks odnosi się do Korporacji i jej bezpośrednich i pośrednich podmiotów zależnych (wspólnie nazywanych "Grupą Topcon", a oddzielnie "Firmą"), wszystkich dyrektorów, pracowników i osób zatrudnionych w Grupie Topcon ("Pracownicy", "Wy", "My").

 1. Miejscowy kodeks postępowania

Aby dopasować się do miejscowych praw, przepisów, zasad, oficjalnych powiadomień i wskazówek w każdym kraju lub regionie Firma może stworzyć swój własny Kodeks lokalny który będzie stanowił uzupełnienie niniejszego kodeksu. Jednakże żadne przepisy lokalnego kodeksu nie mogą być sprzeczne z niniejszym Kodeksem lub być mniej rygorystyczne od niego.

 1. Wymagamy zrozumienia tego Kodeksu

Prowadzenie interesów zgodnie z zasadami etyki i uczciwości oraz bycie dobrym obywatelem korporacyjnym są kluczowe dla utrzymania przewagi konkurencyjnej Grupy Topcon oraz realizacji wizji zarządzania Grupy Topcon.

Od pracowników wymaga się przeczytania, zrozumienia i przestrzegania Kodeksu, co oznacza, że musisz przestrzegać nie tylko litery, ale również ducha tego Kodeksu. Od pracowników również wymaga się przestrzegania wszystkich praw, przepisów i/lub wewnętrznych zasad związanych z naszą działalnością gospodarczą.

Niniejszy Kodeks nie obejmuje wszystkich sytuacji, praw i zasad. Zarówno podczas pracy, jak i przy podejmowaniu decyzji dotyczących naszych codziennych obowiązków musimy kierować się zdrowym rozsądkiem.

Jeśli jesteś managerem. Musisz również:

 • Podejmować inicjatywę dotyczącą przestrzegania niniejszego Kodeksu,
 • Być przykładem dla innych pracowników
 • Upewnić się, że Twoi podwładni będą przeszkoleni co do przestrzegania tego Kodeksu, oraz
 • Sprawić, aby zrozumieli wymagania Kodeksu
 1. Informacje Kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania. Powinieneś skontaktować się z Działem Prawnym Korporacji Topcon lub Korporacji Topcon Ameryka.

 1. Wymagamy informacji o naruszeniu Kodeksu
 1. Wymagamy informacji o naruszeniu kodeksu

Pracownicy muszą niezwłocznie meldować o wszelkich naruszeniach lub podejrzeniu naruszenia Kodeksu ("Naruszenia"). Meldunki można składać różnymi kanałami, w tym:

 • U bezpośredniego przełożonego;
 • U każdego przełożonego w Twoim łańcuchu;
 • Przez Infolinię (jeśli ta opcja jest dostępna na Twoim terenie.
 1. Sprawę natychmiast zbadamy i podejmiemy stosowne działania.

Każda Firma, która otrzyma taki raport natychmiast zbada wszelkie Naruszenia i podejmie stosowne działania, aby zapobiec ich ewentualnym negatywnym skutkom. Każdy pracownik zobowiązany jest współpracować przy tych dochodzeniach w dobrej wierze i w żaden sposób w nich nie przeszkadzać.

 1. Nie zezwalamy na działania odwetowe

Grupa Topcon ściśle przestrzega zakazu podejmowania działań odwetowych(w tym, lecz nie tylko działań dyscyplinarnych, niesprawiedliwej oceny lub zmiany stanowiska pracy, ograniczenia awansu lub podwyżki) przeciwko komukolwiek, kto w dobrej wierze składa raport lub udziela informacji dotyczących Naruszenia.

 1. Pracownikom nie wolno składać raportów zawierających fałszywe oświadczenia, lub sporządzać raportu, mającego na celu oczernienie poszczególnych osób.
 1. Środki zaradcze przeciwko naruszeniu Kodeksu

Wszelkie postępowanie z naruszeniem niniejszego Kodeksu będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy, w zależności od okoliczności.

Rozdział 2. UCZCIWA I SPRAWIEDLIWA WSPÓŁPRACA

 1. Tworzenie naszych produktów - Projektujemy i produkujemy produkty bezpieczne i wysokiej jakości, które spełniają

Wymagania Klientów

 1. Grupa Topcon jest zorientowana na klienta i na pierwszym miejscu stawia jakość, a swoim klientom dostarcza produkty, które są bezpieczne, najlepszej jakości i które przyczyniają się do wzrostu ich satysfakcji. Grupa Topcon chce być liderem na wszystkich obsługiwanych rynkach. Bycie liderem wymaga najlepszych produktów i stałej koncentracji na jakości oraz utrzymania najlepszej reputacji jeśli chodzi o jakość, kompetencję i spójność.
 2. Wszystkie procesy rozwoju, projektowania, produkcji, sprzedaży i obsługi posprzedażowej są niezmiernie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższej jakości produktów. Każdy z nas,

niezależnie od zajmowanego stanowiska, musi dążyć do podnoszenia jakości naszych produktów oraz do wdrożenia, utrzymania i polepszania systemu zarządzania jakością.

 1. Będziemy przestrzegać wszelkich praw, przepisów, oficjalnych zawiadomień, wskazówek (wspólnie nazywanych "Prawem"), standardów dotyczących naszych produktów, kontraktów i wewnętrznych przepisów związanych z naszą działalnością. Będziemy mieć wiedzę na temat i postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych lub odnośnym Prawem w każdym kraju/regionie, w związku z produkcją i sprzedażą wyrobów medycznych.
 2. Jeśli dowiemy się o jakimkolwiek zdarzeniu związanym z bezpieczeństwem i jakością naszych produktów i usług, Grupa Topcon zbada je natychmiast, udzieli informacji i podejmie stosowne działania.  W takim wypadku Grupa Topcon zbada również pierwotną przyczynę i postara się zapobiec ponownemu naruszeniu.
 1. Sprzedaż naszych produktów
  1. Szanujemy naszych klientów

Grupa Topcon jest oddana odpowiadaniu na różne potrzeby klientów dotyczące produktów i usług, co zwiększa "Zadowolenie Klienta".

Z powodu szacunku, jaki żywimy dla naszych klientów jesteśmy otwarci na informację zwrotną i zwiększamy wydajność produktów i usług w celu zmaksymalizowania satysfakcji klienta.

 1. W marketingu i sprzedaży kierujemy się zasadą uczciwości

Grupa Topcon będzie wprowadzała na rynek i sprzedawała swoje produkty i usługi w sposób uczciwy, szczery i etyczny.

Angażując się w marketing i sprzedaż:

 • uznajemy, że reprezentujemy Grupę Topcon przed klientami, wszystkim klientom służymy uczciwie i sprawiedliwie, a każdą transakcję z klientem przeprowadzamy na uczciwych i odpowiednich warunkach.
 • w godny sposób reprezentujemy produkty i usługi Topcon.
 • nie oczerniamy konkurencji i ich produktów.
 • żywo i uczciwie współzawodniczymy, przestrzegając obowiązujących praw dotyczących ochrony konkurencji, w tym japońskiej ustawy antymonopolowej oraz amerykańskich i europejskich przepisów antymonopolowych i o wolnym handlu.
 • przestrzegamy obowiązującego prawa i przepisów oraz zasad międzynarodowych każdego kraju lub regionu, w którym prowadzimy interesy.
 • w odpowiedni sposób uzyskujemy, zarządzamy i wykorzystujemy informacje o rynku i klientach.
  1. Uczciwie podchodzimy do transakcji rządowych

Prowadząc interesy z różnorodnymi rządowymi podmiotami (w tym z samorządami lokalnymi) ("Rząd), Grupa Topcon działa w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi, przestrzegając wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz warunków kontraktów z Rządem.

Prowadzać interesy z Rządem:

 • nie możesz udzielać fałszywych informacji (w tym nieprawdziwych szacunków cen umownych).
 • nie możesz naliczać nieprawidłowych lub nieautoryzowanych kosztów i opłat.
 • nie możesz angażować się w niewłaściwe układy z konkurencją (na przykład takie, które dotyczą możliwości przetargowych lub cen ofertowych), które są zakazane przez prawo o ochronie konkurencji lub przepisy.
 • nie możesz dokonywać niewłaściwych płatności na rzecz Rządu i urzędników (niewłaściwych nagród, rozrywek, prezentów, datków lub wyrazów wdzięczności).
 • nie możesz ujawniać, upubliczniać lub używać poufnych informacji otrzymanych od Rządu lub urzędników w sposób naruszający zobowiązanie do poufności.
 • Nie może wynajmować (z naruszeniem obowiązujących praw i przepisów rządowych) urzędników rządowych w sposób, który umożliwiałby tym urzędnikom wpływanie na proces decyzyjny w sprawie rządowych kontraktów.

To są tylko przykłady. Jeśli w danym kraju prowadzisz interesy, obowiązujące przepisy i postanowienia nakładają na ciebie odpowiedzialność za zrozumienie szczegółów zabronionego postępowania.

 

 1. Reklama jest uczciwa i precyzyjna

Grupa Topcon działa, aby zwiększyć rozpoznawalność marek Grupy Topcon i globalnie kreować obraz Grupy Topcon jako "dobrego obywatela korporacyjnego".

Czyniąc tak, działamy w pozytywny sposób i przestrzegamy wszystkich obowiązujących praw i przepisów. Grupa Topcon, w szczególności, nigdy nie będzie:

 • działać poprzez oczernianie lub stygmatyzowanie osób lub ich produktów.
 • prowadzić fałszywych lub wprowadzających w błąd kampanii.
 • w reklamach odnosić się do polityki lub religii. również prowadzić kampanii reklamowych w sposób, który może prowadzić do dyskryminacji lub umniejszenia godności osobistej osoby lub grupy.
 1. Przetargi

Grupa Topcon ceni swoich dostawców, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Grupa Topcon będzie traktowała swoich dostawców z uczciwością i rzetelnością i zamawia materiały (również usługi) odpowiedniej jakości, w odpowiedniej cenie i na uczciwych warunkach.

Działania związane z zamówieniami:

 • Będziemy przestrzegać wszelkich obowiązujących praw, przepisów, zasad wewnętrznych, a w handlu kierować się zdrowym rozsądkiem.
 • Będziemy promować "zielone zamówienia" do produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska. Kładziemy nacisk na elementy, które wywierają mniejszy wpływ na środowisko.
 • Dostawcom stwarzamy jednakową okazję do konkurencji i zamawiamy niezbędne materiały i usługi na podstawie zrozumiałej i uczciwej oceny z punktu widzenia jakości, cen, terminu dostawy, obsługi posprzedażowej, stabilnych dostaw i nacisku kładzionego na ochronę środowiska.

 

 1. Etyka inżynieryjna

Inżynieria ma znaczący wpływ na społeczeństwo i ludzi. W związku z tym od inżynierów Grupy Topcon oczekuje się, aby:

 • dzięki swoim kompetencjom przyczyniali się do polepszenia zdrowia, dobrobytu i bezpieczeństwa publicznego.
 • angażowali się w swoją pracę biorąc pod uwagę fakty naukowe z obiektywnego punktu widzenia, według najwyższych standardów, bezstronnie, uczciwie i rzetelnie. śledzili zmiany stanu prawnego. w wykonywaniu obowiązków służbowych kierowali się zdrowym rozsądkiem.
 • szkolili następców i przekazywali wiedzę i technologię następnym pokoleniom.
 1. Przestrzegamy Kontroli Eksportu
 1. Grupa Topcon jest firmą globalną. Opracowujemy i sprzedajemy nasze produkty na całym świecie. Wszystkie rządy kontrolują i ograniczają handel międzynarodowy dla niektórych towarów, usług i danych. Wiele rządów nakłada embargo na inne kraje, a czasami na określone osoby i organizacje. Grupa Topcon nie będzie angażować się w żadne transakcje, które mogą zagrozić światowemu pokojowi i bezpieczeństwu.
 2. W tym celu. Pracownicy zaangażowani w istotne transakcje muszą rozumieć i przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących kontroli eksportu oraz praw krajów, w których Grupa Topcon prowadzi interesy, w tym, ale nie wyłącznie Japonii i USA.
 3. Grupa Topcon posiada rozległe i złożone programy kontroli eksportu, mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami. Pracownicy muszą być zapoznani z tymi programami i mają obowiązek ich przestrzegania.
 1. Przestrzegamy prawa ochrony konkurencji

Prawa ochrony konkurencji stworzono, aby promować wolną i uczciwą konkurencję w biznesie. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w każdym kraju i regionie celem  zapewnienia uczciwej konkurencji.

Zabronione są ustne lub pisemne umowy z naszymi konkurentami dotyczące następujących tematów:

 • ceny;
 • możliwość określania stawek lub cen;
 • ilości lub wielkości produkcji lub sprzedaży;
 • alokacji udziałów;
 • ograniczenie lub podział terytoriów sprzedażowych lub klientów;
 • ograniczenie zdolności produkcyjnych lub technologii.

Unikaj sytuacji, w których dyskutujesz na te tematy z konkurencją.

Ponadto, przepisy dotyczące konkurencji zwykle zakazują lub ograniczają pewne rodzaje kształtowania cen odsprzedaży. Musisz zrozumieć i przestrzegać tych zasad.

 

7. Przepisy antykorupcyjne

 1. Nie zezwalamy na niewłaściwe płatności

Grupa Topcon nie będzie oferowała ani dawała łapówek ani wchodziła w żadne niewłaściwe układy, które pogwałcałyby prawa, przepisy i/lub zasadę właściwych praktyk handlowych.

Należy zrozumieć, że łapówki nie tylko dla urzędników państwowych, ale również dla pracowników prywatnych przedsiębiorstw są zakazane w niektórych krajach, oraz że należy zrozumieć i przestrzegać obowiązujących praw i przepisów kraju lub regionu, gdzie prowadzone są interesy.

Czym jest łapówka?

W tym Kodeksie termin "Łapówka" oznacza wszelką wartość oferowaną lub dawaną w celu zyskania niewłaściwej korzyści lub w nadziei na taką niewłaściwą korzyść następującym osobom:

 • urzędnikom państwowym, zagranicznym urzędnikom państwowym (w tym pracownikom państwowych spółek i organizacji międzynarodowych, również byłym urzędnikom i pracownikom);
 • politycy, kandydaci polityków, partii politycznych i ich pracownicy;
 • klienci (osoby fizyczne lub prawne).

Łapówką nie muszą być pieniądze. Mogą to być również nagrody, rozrywka, prezenty, wsparcie finansowe, dowody wdzięczności oraz inne korzyści. Również przedmioty o minimalnej wartości mogą stać się łapówkami wręczanymi ze złej woli.

W przypadku korzystania z usług pośrednika (np. w charakterze agenta) w naszej działalności, musimy zapewnić, że nie będzie się on angażować  w praktyki korupcyjne wyznaczone powyżej, a także wyraźnie zgodzi się z góry na zakres usług, jak również wysokość odszkodowania i zapewnieni że warunki te są uzasadnione.

 1. Nie domagamy się, ani nie akceptujemy prezentów wręczanych jako łapówki

Pracownicy nie mogą żądać ani przyjmować żadnych osobistych korzyści w związku z ich pracą.

Jednakże prezenty i rozrywki otrzymywane od klientów, dostawców i kontrahentów są dozwolone, jeśli są niedrogie i zwyczajowe z natury oraz zgodne z obowiązującym prawem, przepisami i dobrymi obyczajami handlowymi i tylko wtedy, gdy nie będą wpływać na decyzje Grupy Topcon.

Należy odmówić przyjęcia wszystkich prezentów, które są zbyt kosztowne lub nierozsądne.

7.3. Nie akceptujemy prania pieniędzy i nie uczestniczymy w finansowaniu terroryzmu

Grupa Topcon jest mocno zaangażowana w pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Prowadzimy interesy tylko ze sprawdzonymi kontrahentami, którzy prowadzą legalną działalność biznesową. Dotyczy to również naszych relacji z partnerami handlowymi, takimi jak dostawcy, sprzedawcy i inni podwykonawcy.

 

Pracownikom nie wolno uczestniczyć w żadnej działalności, mającej na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Ponadto nie wolno udzielać pomocy żadnej osobie lub organizacji próbującej czerpać korzyści z dochodów z przestępstwa lub nielegalnej działalności lub kontroli środków zainwestowanych na rzecz organizacji terrorystycznej.

 

Rozdział 3. OCHRONA MIENIA I INFORMACJI SPÓŁKI

 1. Chronimy mienie firmy

Musimy chronić majątek Grupy Topcon (zarówno materialny, jak i niematerialny) i używać go wyłącznie w celu wykonywania naszych obowiązków w Grupie Topcon. Wykorzystywanie mienia Grupy Topcon do osobistych celów (swoich lub osób trzecich) jest zabronione.

 

 1. Chronimy informacje poufne

Informacje stanowią najcenniejszy majątek Grupy Topcon i muszą być chronione przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub niewłaściwym użyciem.

Czym jest informacja poufna?

 

Według tego Kodeksu "Informacja Poufna" zawiera każdy rodzaj informacji, materialnej lub nie, niezależnie od tego, kto ją tworzy lub posiada, a która związana jest z Grupą Topcon, jej praktykami biznesowymi lub klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi, a której ujawnienie lub upublicznienie osobom trzecim spowodowałoby szkody dla działalności lub reputacji Grupy Topcon lub osób trzecich.

Twoje zobowiązanie do poufności

Musisz bardzo uważać, aby właściwie kontrolować Informacje Poufne i musisz również:

 • Będąc zatrudnionym oraz po okresie zatrudnienia nie możesz ujawniać i wyjawiać Informacji Poufnych, w których posiadanie wejdziesz, będąc zatrudnionym.
 • Podczas okresu zatrudnienia i po nim nie wykorzystuj Informacji Poufnych dla osobistej korzyści, korzyści osób trzecich lub dla jakiegokolwiek niedozwolonego celu.
 • Szanuj wartościowe informacje innych. Nie możesz wchodzić w ich posiadanie w niewłaściwy sposób lub używać ich w niewłaściwym celu.
 • Nigdy nie stosuj w swojej pracy, nie wprowadzaj do Grupy Topcon, nie ujawniaj innym pracownikom Grupy Topcon żadnych informacji poufnych, które należą do innych, a które zostały uzyskane przed zatrudnieniem w Grupie Topcon.
 1. Chronimy własność intelektualną

Jedną z najbardziej wartościowych idei Grupy Topcon jest jej Własność Intelektualna. Własnością Intelektualną zasadniczo jest każdy efekt pracy stworzony przez pracownika w trakcie badań, projektowania lub innych czynności biznesowych, który na mocy prawa i praktyki jest chroniony, lub któremu przypisywana jest wartość. Grupa Topcon zwiększa wartość Własności Intelektualnej poprzez efektywne stosowanie odnośnych praw i postępowanie zgodne z dobrą praktyką biznesową.

Czym jest Własność Intelektualna?

W rozumieniu niniejszego Kodeksu "Własność Intelektualną" stanowią patenty, prototypy, projekty, znaki handlowe, prawa autorskie, projekty układu półprzewodników i tajemnica handlowa oraz inne podobne prawa.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i przepisy, wszystkie wynalazki, prace chronione prawem autorskim, projekty, wzory, projekty układów półprzewodnikowych jak również prawa z nimi związane (w tym prawa do zastosowań) stworzone przez pracowników należą do firmy. Pracownicy muszą rozumieć i przestrzegać przepisów wewnętrznych i rządowych w celu ochrony praw własności intelektualnej Grupy Topcon.

Szacunek dla WI osób trzecich: Grupa Topcon szanuje Własność Intelektualną innych. Nie wolno używać niewłaściwie lub naruszać Własności Intelektualnej innych.

 1. Chronimy informacje osobowe

 

Prowadząc interesy, Grupa Topcon należycie chroni Informacje Osobowe.

Czym jest Informacja Osobowa?

W tym Kodeksie, termin "Informacja Osobowa" oznacza informacje związane z klientami, urzędnikami lub pracownikami klientów, dostawców i partnerów biznesowych, kandydatów, pracowników i innych osób zaangażowanych przez pracowników w działalność biznesową, a które mogą być wykorzystane do identyfikacji poszczególnych osób.

Zbieramy, zarządzamy i wykorzystujemy Informacje Osobowe we właściwy i uczciwy sposób i z poszanowaniem obowiązującego prawa i przepisów dotyczących ochrony Informacji Osobowych w krajach lub regionach, gdzie Grupa Topcon prowadzi interesy.

 1. Wykorzystanie mediów społecznościowych

Wypowiedzi i zachowanie w mediach społecznościowych wpływają na reputację i świadomość marki Grupy Topcon i są dostępne dla klientów, dostawców, partnerów biznesowych, stron przeciwnych w procesach przed sądem lub osób zainteresowanych takimi osobami.

Z wyprzedzeniem musisz planować, jakie informacje związane z Grupą Topcon zamieścisz w mediach społecznościowych i wyraźnie zaznaczyć, ze wpisy twoje są jedynie twoją osobistą opinią.

Rozdział 4. RELACJE Z PRACOWNIKAMI

 1. Szanujemy prawa człowieka, nie dyskryminujemy i nie prześladujemy
 1. Grupa Topcon jest globalną firmą, zatrudniającą różnych pracowników, pochodzących z przeróżnych środowisk, o różnym doświadczeniu i kulturze. Uznajemy zróżnicowane wartości, szanujemy podstawowe prawa człowieka, osobowość i charakter jednostek w świetle godności człowieka i dążymy do stworzenia środowiska pracy, w którym wszyscy byliby szanowani.
 2. Grupa Topcon dąży do zapewnienia równych szans w zatrudnieniu i ogólnie biznesie. Nie będziemy tolerować bezprawnej dyskryminacji w miejscu pracy, czy to ze strony naszych pracowników, partnerów lub przedstawicieli, czy też przeciw nim skierowanej. Wszyscy współpracownicy, kandydaci, klienci i dostawcy będą traktowani z szacunkiem i sprawiedliwie, bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie, wiek, status weterana, upośledzenie fizyczne lub psychiczne, orientację seksualną, identyfikację płciową lub inny status chroniony przez obowiązujące prawo.

Jako nasz wkład w zapewnienie pracownikom Topcon bezpiecznego środowiska pracy Grupa Topcon zabrania bezprawnego prześladowania z jakiejkolwiek z wyżej wymienionych przyczyn. Nie będziemy pozwalać na:

 • to, aby pracownicy lub inne osoby, w tym dostawcy, sprzedawcy, klienci i goście kierowali pod adresem innych osób uwagi, które byłyby zastraszające, obraźliwe, obelżywe lub wrogie, a które dotyczyłyby cech osobowych;
 • Molestowanie seksualne, które polega na niepożądanych komentarzach, propozycjach lub prośbach seksualnych, albo domaganiu się usług seksualnych;
 • Ten typ zabronionych zachowań jest szkodliwy dla Grupy Topcon i naszych pracowników, zakłóca nasz spokój w miejscu pracy i przeszkadza w wypełnianiu obowiązków służbowych.

Nasze poświecenie bezpieczeństwu miejsca pracy oznacza, że nie będziemy tolerować przemocy lub gróźb przemocy. Zabronione postępowanie obejmuje nie tylko przemoc fizyczną lub postępowanie brutalne lub gwałtowne, ale również agresję, zastraszanie lub zakłócenie dobrostanu fizycznego oraz używanie gróźb słownych lub agresywnych form wypowiedzi.

 1. Grupa Topcon zobowiązuje się do postępowania we właściwy sposób i dąży do zapewnienia utrzymania najwyższych standardów etyki biznesowej, postępowania i uczciwości oraz jest w pełni zaangażowana w zwalczanie niewolnictwa i handlu ludźmi, włączając nasz łańcuch dostaw. Grupa Topcon przyjmuje podejście braku tolerancji wobec niewolnictwa i pracy przymusowej, handlu ludźmi; wykorzystywania seksualnego; handlu narządami poza dopuszczonym zabiegiem medycznym odbywającym się w szpitalu; korzystania z usług lub uzyskiwania innego rodzaju korzyści z użyciem siły, gróźb lub oszustw; lub korzystania z usług lub uzyskiwania innego rodzaju korzyści od dzieci i osób wymagających szczególnej opieki, nawet bez użycia siły, gróźb lub oszustw.
 1. Rozwój kultury Topcon

Grupa Topcon będzie szanowała i wspierała rozwój tych, którzy są skoncentrowani na wspieranie naszej wizji zarządzania; w szczególności tych, którzy:

 • rozwijają i utrzymują wysoki poziom wiedzy fachowej, i którzy korzystają z tej wiedzy, przyczyniając się do sukcesu i zysków.
 • Działają z poczuciem wartości uniwersalnych, które obejmują myślenie ponad granicami kraju i poszanowanie różnorodności kulturowej.
 • przez swoje działania pokazują, że kładą nacisk na współpracę i pracę grupową.
 1. Tworzymy integracyjne miejsca pracy

Grupa Topcon będzie dążyć do zapewnienia pracownikom równych i sprawiedliwych możliwości do aktywnego studiowania i rozwoju, i wdrożyć i utrzymywać otwarte integracyjne i uporządkowane miejsce pracy, gdzie pracownicy mogą zmaksymalizować swoją kreatywność i zdolności. Pracownicy muszą wykonywać swoje obowiązki w zakresie swoich kompetencji i w ramach swoich uprawnień. Pracownicy będą dążyć do profesjonalizmu poprzez rozwijanie swojej wiedzy w ramach swojej codziennej pracy i poza nią.

 1. Tworzymy bezpieczne miejsca pracy
 1. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy jest ważne dla pracowników, aby mogli oni osiągnąć swoją maksymalną wydajność oraz zapobiega urazom w miejscu pracy. Grupa Topcon dołoży wszelkich starań, aby zapewnić i utrzymać zdrowe i bezpieczne środowisko pracy. Ponadto, Grupa Topcon ustanowi standardy pracy, które biorą pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników.

Na pierwszym miejscu musimy stawiać bezpieczeństwo i przestrzegać obowiązujących praw, przepisów i wewnętrznych zasad.

 1. Grupa Topcon ustanowi System zarządzania w sytuacji kryzysowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin którzy są na krajowych i zagranicznych wyjazdach służbowych lub misjach zagranicznych (niezależnie od krajów lub regionów, w których przebywają), oraz ustanowi i wzmocni środki bezpieczeństwa koncentrując się przede wszystkim na zapobieganiu zdarzeniom i wypadkom.
 1. Unikamy konfliktów interesów; Prywatna działalność

Jako członek Grupy Topcon masz obowiązek działać w najlepszym interesie

Grupy Topcon.

Aby chronić reputację i majątek Grupy Topcon. Musisz unikać wszelkich relacji biznesowych, finansowych lub innych, które mogą powodować konflikt interesów lub tworzyć jego pozory lub w inny sposób upośledzać twoją zdolność do osądu obowiązków wykonywanych na rzecz Grupy Topcon.

Musisz niezwłocznie ujawniać swojemu menadżerowi wszelkie okoliczności, które stwarzają lub mogą stworzyć konflikt interesów i otrzymać zgodę (jeśli to konieczne) na przeprowadzenie transakcji.

Grupa Topcon wspiera wolontariat i inną działalność społeczną swoich pracowników. Pracownicy mogą prowadzić działalność polityczną poza biurem, po godzinach pracy.

Rozdział 5. BYĆ DOBRYM OBYWATELEM KORPORACYJNYM

 1. Działamy jako odpowiedzialny członek społeczeństwa

Jako członek społeczeństwa, Grupa Topcon dąży do przyczynienia się do rozwoju środowisk, z którymi na do czynienia. Grupa Topcon aktywnie zwiększa możliwości komunikowania się ze społeczeństwem i promuje działania, które pozytywnie na nie wpływają.

 1. Darowizny, datki polityczne
 1. Jako członek społeczeństwa, Grupa Topcon regularnie czyni darowizny, jakie mogą być konieczne dla ogólnego dobra i przyczynić się do rozwoju i postępu społecznego.
 2. Grupa Topcon nie będzie wspierała żadnych polityków, partii politycznych ani kandydatów, pośrednio lub bezpośrednio, poprzez dystrybutorów, agentów, poza sytuacjami dozwolonymi przez prawo, przepisy lub wewnętrzne zasady. Datki na politykę nie muszą być pieniężne, ale mogą być również w formie pożyczki, rozrywki, prezentów, prowizji lub wypłat lub innych form płatności. Grupa Topcon zapewnia, że jej dystrybutorzy nie będą udzielali się politycznie w imieniu Grupy Topcon.
 1. Dbamy o środowisko

Grupa Topcon jest zaangażowana w promowanie ochrony środowiska, zgodnie z następującą polityką. Grupa Topcon będzie:

 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak również dobrowolnych standardów.
 • Starać się rozwijać i zapewnić przyjazne dla środowiska technologie i produkty.
 • Aktywnie zminimalizować wykorzystanie kontrolowanych substancji chemicznych, redukować i przetwarzać odpady oraz oszczędzać energię.
 • Zapewnić szkolenie i promować komunikacje w ten sposób, aby wszyscy dbali o ochronę środowiska.
 • Przeprowadzić wstępną ocenę środowiska w każdym etapie tworzenia obiektów lub ich restrukturyzacji, nakładów inwestycyjnych, planowania, rozwoju, projektowania, produkcji, dostaw oraz sprzedaży naszych produktów.
 • Okresowo wykonywać pomiary środowiska i inspekcji, zachować rejestr takich pomiarów i umożliwić poprawne badanie. Jeśli taka inspekcja wykaże niezgodność, Grupa Topcon niezwłocznie podejmie odpowiednie działania.

Rozdział 6. DOKUMENTY FIRMY, UJAWNIENIE

1. Uczciwie i precyzyjnie ujawniamy informacje finansowe

Aby zapewnić przestrzeganie obowiązującego prawa, Grupa Topcon w sposób właściwy i kompletny prowadzi księgowość i sporządza raporty finansowe.

Pracownicy muszą:

 • Dokładnie i terminowo spisywać wszystkie dane księgowe.
 • nie może nigdy raportować lub dokonywać nieprawdziwych, bądź wprowadzających w błąd wpisów do ksiąg.
 • dokonywać płatności lub transferu środków Grupy Topcon wyłącznie wtedy, gdy działanie takie zostało we właściwy sposób autoryzowane i wyraźnie zaksięgowane w dokumentacji finansowej Grupy Topcon.

Grupa Topcon będzie dążyć do utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania rachunkowości, aby zapewnić, że wszystkie informacje księgowe zgłaszane są dokładnie i terminowo.

 1. Public Relation
 1. Grupa Topcon jest zaangażowana we właściwe i terminowe ujawnienie jej informacji korporacyjnych, aby zapewnić, że zasługuje na zrozumienie i zaufanie klientów, akcjonariuszy, inwestorów i innych zainteresowanych stron, i aby chronić wartość nazwy Grupy Topcon i reputację.

W tym celu Grupa Topcon będzie:

 • ujawniać informacje korporacyjne zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.
 • starać się ujawniać informacje obiektywnie i uczciwie.
 1. Punktem kontaktowym w sprawie ujawnienia informacji korporacyjnej będzie dział zajmujący się Public Relations.  W celu uniknięcia nieporozumień, pracownicy muszą uzyskać uprzednią zgodę od kierownika działu odpowiedzialnego za Public Relations, jeśli chcą się skontaktować i / lub ujawnić informacje korporacyjne dla środków masowego przekazu, takich jak gazety, czasopisma i stacje telewizyjne.
 1. Nie zezwalamy na wykorzystanie w obrocie

W trakcie pracy dla Grupy Topcon możesz pozyskać "Informacje Poufne" o

Grupie Topcon lub innych firmach, zanim zostaną one upublicznione. Nie możesz:

 • Kupować ani sprzedawać papierów wartościowych z wykorzystaniem Informacji Poufnych; lub
 • Bez uzasadnionego powodu ujawniać Informacje Poufne innym, w tym kolegom, członkom rodziny lub przyjaciołom.

Czym jest "Informacja Poufna"?

"Informacja Poufna" to taka, która jeśli zostanie ujawniona może wpłynąć na decyzje inwestorów związane z inwestycjami w papiery wartościowe.

Informacje Poufne obejmują na przykład:

 • Emisję akcji;
 • Zmiany w prognozowanych wynikach finansowych lub podobne informacje;
 • Urynkowienie nowych produktów lub usług;
 • Przejęcie innej firmy, w tym fuzje;
 • transfer biznesowy (całość lub część).

Koniec