Sorry, we don't support IE.

Vi ser, at du bruger Internet Explorer, som er en gammel og usikker browser. På grund af dette kan vi ikke vise dig det websted, vi ønsker, at du skal se.

Brug venligst en anden browser som f.eks. Chrome, Firefox or Microsoft Edge. Vi bliver her, vi ses om et øjeblik!

Generelle Vilkår og Betingelser

Generelle Vilkår og Betingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER for Topcon Danmark Medical, filial af Topcon Europe Medical B.V., Holland

(Herefter benævnt "Topcon")

Opdatering december 2023

 

ARTIKEL 1 – ANVENDELIGHED

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser ("Vilkår og Betingelser") gælder for alle tilbud og aftaler fra Topcon, hvorved Topcon leverer produkter (herunder Topcon-Software) og/eller tjenester (herefter "Produkter" eller "Tjenester") af enhver art og under et hvilket som helst navn til køber ("Køber"/"du").

1.2 Hvis du ikke accepterer Vilkårene og Betingelserne, bør du ikke købe eventuelle produkter eller tjenester hos Topcon.Topcon er berettiget til at foretage ændringer i Vilkår og Betingelser eller i de politikker og betingelser, der regulerer brugen af Produkterne og/eller Tjenesterne til en hvilken som helst tid.Topcon opfordrer dig til at gennemse disse Vilkår og Betingelser jævnligt for opdateringer eller ændringer.Købers eventuelle generelle betingelser afvises hermed udtrykkeligt.

1.3 Hvis disse Vilkår og Betingelser er i strid med - eller er uforenelige med - bestemmelserne i den eller de specifikke aftale(r), der er aftalt mellem Topcon og Køber, vil bestemmelserne i den relevante specifikke aftale være gældende.Eventuelle aftaler, der afviger fra disse Vilkår og Betingelser, kan ikke håndhæves, medmindre Topcon skriftligt har accepteret sådanne afvigelser.Med hensyn til fremtidige aftaler, vil Køber ikke kunne opnå rettigheder fra eventuelle tidligere afvigelser.

 

ARTIKEL 2 - TILBUD OG INDGÅELSE AF AFTALE

2.1 Alle Topcons tilbud eller noteringer foretages uden nogen forpligtelse.En aftale mellem Topcon og Køber vil være gyldigt indgået og blive bindende, når Topcon skriftligt eller via e-mail bekræfter Købers ordre, eller efter Topcons udførelse af ordren.Disse Vilkår og Betingelser vil udgøre en integreret del af aftalen mellem Køber og Topcon ved indgåelse af en sådan aftale.

2.2 Køber garanterer nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der gives til Topcon af eller på hans/hendes vegne, på hvilke Topcon baserer sit tilbud.

2.3 Underskriveren, der underskriver et køb eller en anden aftale med Topcon (skal) have tilstrækkelig tilladelse til juridisk at binde det selskab, som underskriveren arbejder for, til en købsaftale.Hvis dette ikke er tilfældet, er underskriveren personligt bundet af købsaftalen.

 

ARTIKEL 3 - PRISERNE

3.1 Medmindre andet er aftalt, er alle priser baseret på levering fra FCA Nieuwerkerk aan den IJssel (Holland), Incoterms® 2020 og er ekskl. moms, import- og eksportafgifter og andre afgifter og pålæg.

3.2 I tilfælde af ændringer i omkostningsfaktorer (såsom omkostninger til (rå) materialer, offentlige foranstaltninger, fragt, valutakurser, afgifter osv.) efter dannelsen af en aftale mellem Topcon og Køber, er Topcon berettiget til at fastsætte, at prisen vil blive forhøjet tilsvarende.Topcon vil skriftligt underrette Køber om en prisstigning.Hvis Køber ikke har meddelt Topcon, at de ønsker at opsige aftalen inden for fjorten dage efter, at meddelelsen er sendt, anses Køber for at have accepteret prisforhøjelsen.

ARTIKEL 4 – LEVERING

4.1 De angivne leveringsdatoer indikerer den forventede leveringstid, som Topcon vil forsøge at overholde.Sådanne datoer er ikke ufravigelige.Den forventede leveringstid er baseret på gældende arbejdsvilkår på tidspunktet for afslutningen, samt på rettidig levering af (råvarer eller dele af) produkter fra tredjeparter til Topcon.I tilfælde af at leveringen forsinkes som følge af en ændring i nævnte arbejdsvilkår, eller fordi rettidigt bestilte (råvarer eller dele af) produkter ikke leveres i tide, eller som et resultat af andre omstændigheder, der ikke er for Topcons risiko og regning, herunder dem, der er nævnt i artikel 14.4 i disse Vilkår og Betingelser, kan Topcon forlænge leveringstiden med en rimelig periode.Skulle leveringen stadig ikke blive udført, skal Køber sætte Topcon i misligholdelse ved en skriftlig advarsel.

4.2 Medmindre andet er aftalt, vil alle Produkter og reservedele blive leveret fra FCA Nieuwerkerk aan den IJssel (Holland), Incoterms®2020 ("Levering").

4.3 Medmindre andet er aftalt, vil Topcon koordinere transporten af Produkterne.I dette tilfælde skal eventuelle forsendelses- eller transportaftaler indgås på Købers regning og efter Købers instruktioner, i hvilket tilfælde alle skatter, udgifter eller andre omkostninger, såsom, men ikke begrænset til, transportomkostninger og genererede forsikringsomkostninger, skal bæres af Køber.I et sådant tilfælde og til juridisk formål fungerer Topcon som Købers agent.Topcon vil gøre en rimelig kommerciel indsats for at sikre, at Produkterne leveres i overensstemmelse med den forventede leveringsdato.Topcon er ikke ansvarlig for en levering, der er foretaget efter den forventede leveringsdato.Hvis Topcon udfører transporten, vil Produkterne blive leveret fra FCA Nieuwerkerk aan den IJssel (Holland), Incoterms®2020, og risiciene i forbindelse med Produkterne vil blive videregivet til Køber i overensstemmelse hermed.

 

ARTIKEL 5 – BETALING

5.1 Betalingen skal ske på den aftalte dato og i den valuta, der er angivet af Topcon.Hvis der ikke er aftalt nogen specifik dato for betaling, skal betalingen ske inden for tredive dage netto efter fakturadato.

5.2 I tilfælde af, at Køber ikke overholder sine betalingsforpligtelser i tide, er Topcon straks berettiget til, og uden skriftlig meddelelse, at kræve, ud over juridiske renter, en rente på 1,5 % pr. måned af det fra tid til anden udestående beløb.

5.3 Hvis Køber ikke overholder sine (betalings-) forpligtelser, er Topcon berettiget til at afvise yderligere leverancer af Produkter og/eller Tjenester, medmindre fuld kontantbetaling tilbydes, eller der stilles tilfredsstillende sikkerhed for betalingen.Topcons ret til at nægte yderligere leverancer af Produkter og/eller Tjenester, skal være uanset Topcons andre rettigheder til at kræve øjeblikkelig opfyldelse af (betalings) forpligtelser, og uanset om de forfaldne beløb er blevet faktureret eller ej.

5.4 Alle omkostninger, som følge af Købers manglende opfyldelse af de respektive (betaling) forpligtelser, skal afholdes af Køber.Disse omkostninger omfatter både retlige og ekstra udgifter til domstolene, herunder honorarer til (juridiske) rådgivere.

5.5 Betalinger fra Køber anses for at være foretaget først til afvikling af påløbne renter, retslige og ekstra retslige omkostninger, og derefter afholdes den ældste gæld, uanset angivelser fra Køber.

5.6 Indsigelser mod en faktura skal fremsættes inden fakturaens betalingsdato.

 

ARTIKEL 6 - EJENDOMSFORBEHOLD

6.1 Alle leverede produkter forbliver Topcons ejendom, indtil købsprisen for de respektive produkter er betalt fuldt ud.

6.2 I tilfælde af, at Køber ikke overholder sine (betalings) forpligtelser, har Topcon ret til, uden forudgående varsel, at tage Produkterne tilbage eller ikke levere Tjenesten (mere).Køber er forpligtet til at returnere Produkterne til Topcon på Topcons første anmodning.Køber skal give Topcon mulighed for at tage Produkterne tilbage.Alle omkostninger skal afholdes af Køber.Køber bemyndiger hermed Topcon uigenkaldeligt til at gå ind i Købers lokaler, hvor Produkterne bliver opbevaret.

6.3 Så længe Køber ikke har opfyldt alle sine (betalings-) forpligtelser, er Køber ikke berettiget til at belåne, på nogen anden måde behæfte eller bortskaffe helt eller delvist nogen af Produkterne, bortset fra som led i det normale forretningsforløb.På Topcons anmodning skal Køber straks informere Topcon om ethvert krav, han/hun måtte have eller vil have i fremtiden, fra tredjeparter med hensyn til Produkterne.

6.4 Køber skal straks underrette Topcon efter følgende begivenheder:

(i) hvis Køber bliver opmærksom på, at tredjeparter udøver rettigheder i henhold til Produkterne;

 (ii) hvis Køber ansøger, eller nogen af hans/hendes kreditorer indleder konkursanmodning eller en (foreløbig) suspension af betalinger med hensyn til Køber;

(iii) hvis Køber erklæres konkurs eller efterkommes (foreløbig) betalingsstandsning;

(iv) hvis der foretages et udlæg eller krævet tvangsfuldbyrdelse af en væsentlig del af købers aktiver og, i tilfælde af en beslaglæggelse, som ikke frigives eller afsluttes inden for tredive (30) dage;

(v) enhver ændring der sker i den effektive kontrol over Køber, eller hvis Køber er involveret i eller underlagt en fusion, udskillelse eller opdeling (inklusive en juridisk fusion og en juridisk opdeling, der er omhandlet i afsnit 7 i bog 2 i den hollandske civillov);

(vi) hvis Køber bliver involveret i forhandlinger med en eller flere af sine kreditorer, eller tager ethvert skridt med henblik på den generelle justering eller omlægning af gælden;

(vii) hvis Køber ansøger om gældssanering i henhold til gældssaneringsloven (fysiske personer), og

(viii) Køber dør eller opløses, eller hvis virksomhed helt eller delvis overføres, likvideres, opløses, ophører eller flyttes til udlandet, eller der træffes en beslutning herom.

 

ARTIKEL 7 – SIKKERHED

7.1 I tilfælde af at Topcon har god grund til at tro, at Køber ikke fuldtud vil opfylde sine (kontraktlige) forpligtelser over for Topcon, er Køber forpligtet til, på Topcons første anmodning, at stille tilfredsstillende sikkerhed i den form, som Topcon anmoder om.

7.2 Så længe Køber ikke opfylder én af sine forpligtelser, som beskrevet i artikel 7.1 i disse Vilkår og Betingelser, har Topcon ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for Køber uden at nogen form for kompensation skyldes Køber.

7.3 i tilfælde af, at Køber ikke overholder Topcons anmodning, som nævnt i artikel 7.1 i disse Vilkår og Betingelser, inden for 14 dage efter at have modtaget en skriftlig meddelelse, forfalder alle Køber forpligtelser til betaling.

 

ARTIKEL 8 – GARANTI

Topcon garanterer, at Produkterne er fri for defekter i materialer og udførelse i den periode, der er angivet, og som oplyses med eller på hvert Produkt, der leveres af Topcon.Den gældende specifikke produktgaranti leveres ved køb og/eller anmodning fra Køber.("Topcons dokumentation vedrørende tjenesteydelser").

 

ARTIKEL 9 - KØBERS FORPLIGTELSER

9.1 Køber er ansvarlig for eget udstyr og software til at opnå adgang til internettet.

9.2 for at sikre kvaliteten og integriteten af de systemer og tekniske infrastrukturer i de Produkter og/eller Tjenester, der kræves til levering af tjenesteydelser, skal Køber sikre, at:

 (i) kun autoriserede og kvalificerede personer har adgang til Topcons systemer.

 (ii) Køber ikke misbruger og ikke handler i strid med loven og/eller reglerne ved at bruge Topcon-systemet;

 (iii) at Køber har tilstrækkelige rettigheder til at opfylde sine forpligtelser i henhold til de aftaler, der er indgået med Topcon, hvis sådanne findes;

 (iv) Køber vil overholde alle fortrolighedsforpligtelser vedrørende fortrolige oplysninger;

 (v) Køber vil overholde alle databeskyttelsesforpligtelser i henhold til gældende databeskyttelses- og privatlivslovgivning;

 (vi) de systemer, der også består af det software, gennem hvilket Køber er forbundet til Topcon-systemet, er fri for defekter og/eller virus, som kan eller eventuelt kan forårsage skader på Topcon-systemet.

9.3 Køber vil samarbejde og overholde alle mandater og/eller instruktioner fra de kompetente nationale myndigheder og/eller Topcon, vedrørende tilbagekaldelse af Topcon-produkter.Topcon vil godtgøre Køber for omkostninger, der med rimelighed afholdes direkte i forbindelse med tilbagekaldelsesprocedurer, undtagen hvor Købers adfærd og i det omfang, det er relevant, hans/hendes medarbejdere, hans/hendes entreprenører og/eller enhver anden person(er), der er ansat af Køber, har givet anledning til tilbagekaldelse af Topcon-produkter.

ARTIKEL 10 – SIKKER HANDEL OG EKSPORTKONTROL

10.1 Køber må kun eksportere, reeksportere, sælge, overføre, overdrage eller på anden måde gøre ethvert Topcon-produkt, der modtages fra eller ejes af Topcon, tilgængeligt, direkte eller indirekte, herunder hardware, software og/eller teknologi, samt tilsvarende dokumentation, hvis og når det er i overensstemmelse med alle gældende nationale og internationale love, regler og bestemmelser om (re)eksportkontrol.Køber vil fastlægge og opfylde alle krav til eksport- og reeksporttilladelser, for at eksportere og/eller reeksportere de respektive Topcon-produkter, indhente enhver eksport- eller reeksportlicens eller anden officiel tilladelse og udføre alle toldformaliteter i forbindelse med eksport eller reeksport af de respektive Topcon-produkter.

10.2 Før enhver overdragelse af Topcon-produkter til en tredjepart, vil Køber sikre, at:

(i) overdragelsen vil ikke krænke noget handelsforbud pålagt af Den Europæiske Union, Amerikas Forenede Stater og/eller FN;

 (ii) de Topcon-produkter, der skal overdrages, er ikke beregnet til brug i forbindelse med bevæbning, atomteknologi eller våben, hvis og i det omfang en sådan anvendelse er underlagt forbud eller godkendelse, medmindre den påkrævede tilladelse gives og

 (iii) reglerne for alle gældende lister over sanktionerede parter i Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater vedrørende handel med enheder, personer og organisationer der er anført deri, overvejes og følges.

10.3 Køber repræsenterer og indgår aftale om, at han/hun ikke må eksportere, reeksportere, sælge, overdrage, overføre eller på anden måde, direkte eller indirekte, stille noget Topcon-produkt, der modtages fra eller ejes af Topcon, herunder hardware, software og/eller teknologi, samt tilsvarende dokumentation til rådighed for en bestemt person eller enhed, hvis Køber har grund til at tro, at en sådan person eller enhed vil overdrage eller sælge Topcon-produkterne i strid med denne artikel 10.

10.4 Hvis det kræves for at udføre kontrol med eksportkontrol, skal Køber give Topcon alle oplysninger vedrørende modtageren af Topcon-produkterne, destinationen og den tilsigtede anvendelse af Topcon-produkterne samt eventuelle gældende eksportkontrolrestriktioner.

10.5 Topcon er ikke ansvarlig for, og Køber skal holde Topcon skadesløs for og imod eventuelle skader, tab, forpligtelser, omkostninger og udgifter (herunder rådgivningsgebyrer), som er opstået eller vil blive pådraget, som følge af manglende overholdelse af denne artikel 10 og/eller gældende eksportkontrolbestemmelser.

ARTIKEL 11 - ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1 Denne artikel 11 finder anvendelse ved ethvert ansvar fra Topcons side, uanset det juridiske grundlag for et sådant ansvar.

11.2 Topcon er aldrig ansvarlig for skader, tab og omkostninger, der opstår eller opstår som følge af utilsigtede eller delvise leveringer.

11.3 For alle andre skader, tab og omkostninger end dem, der er nævnt i artikel 11.2, og uanset bestemmelserne i artikel 8 i disse Vilkår og Betingelser, er Topcon kun ansvarlig for skader, som følge af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra Topcons side, dennes medarbejdere og ikke-ansatte.

11.4 I tilfælde af, at Topcon er ansvarlig, er Topcon kun ansvarlig for skader, tab, forpligtelser, omkostninger og/eller udgifter i henhold til afsnit 6:96 i den hollandske civillov, direkte som følge af Topcons forsætlige forsømmelse eller grove uagtsomhed, forudsat dog at Topcon under ingen omstændigheder er ansvarlig for indirekte skader, tab af forventet overskud, tab af kontrakter, påløbne tab, tab af opsparing og afholdte udgifter eller anden (følge) skade.

11.5 Topcon er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader, tab af fortjeneste, tab af kontrakter, tab, manglende besparelser, påløbne omkostninger eller andre (følge) skader.Topcon er heller ikke ansvarlig for skader, hvis skadesbeløbet overstiger det beløb, der udbetales til Topcon (og for hvilket der gives rimelig dækning) under deres kommercielle ansvarsforsikring.Hvis og i det omfang den påløbne skade ikke er dækket af en forretningsansvarsforsikring, men Topcon hæfter på grundlag af denne artikel 11, er et sådant ansvar under alle omstændigheder begrænset til økonomisk skade i henhold til artikel 6:96 i den hollandske civillov, som er det direkte resultat af Topcons handlinger eller undladelser, og et sådant ansvar er under alle omstændigheder begrænset til købsprisen på de produkter, der har forårsaget de pågældende skader.

11.6 Topcon, samt medarbejdere og ikke-ansatte, for hvis handlinger Topcon kan gøres ansvarlig ved lov, er hver især berettiget til at påberåbe sig ethvert forsvar, uanset om det er givet kontraktligt eller ved lov til Topcon, eller de relevante medarbejdere eller ikke-ansatte, som Topcon kan have for at kunne forsvare sig i mod ethvert ansvar.Køber er ansvarlig for, og skal skadesløsholde Topcon (og de respektive medarbejdere, ledere, direktører, agenter og advokater) fra og mod alle krav, sagsanlæg, skader, tab, forpligtelser, omkostninger og/eller udgifter (herunder advokatsalærer og omkostninger ved domstole eller voldgift) fra tredjeparter, som skyldes eller har forbindelse med en forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed fra Købers, koncernens og/eller dennes og deres respektive medarbejderes, agenters og/eller kommissionærers side.Køber er ansvarlig for og skal holde Topcon skadesløs (og dennes respektive medarbejdere, ledere, direktører, agenter, og rådgivere) fra og mod alle krav, sagsanlæg, skader, tab, forpligtelser, omkostninger og/eller udgifter (herunder advokatsalærer og omkostninger ved domstole eller voldgift), som er pådraget eller påløbet Topcon (og de respektive, medarbejdere, ledere, direktører, agenter og advokater) som følge af Købers misligholdelse, koncernens selskaber og/eller dens og deres respektive medarbejdere, agenter og/eller kommissioner, af en af deres (kontraktmæssige) forpligtelser over for Topcon, undtagen i tilfælde af sådanne krav, sagsanlæg, skader, tab, forpligtelser, omkostninger og/eller udgifter skyldes forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra Topcons side.

11.7 Bestemmelserne i denne artikel 11 påvirker ikke produktansvar baseret på obligatoriske bestemmelser i den hollandske lovgivning.

 

ARTIKEL 12 – SKADESLØSHOLDELSE

På anmodning fra Topcon accepterer du at forsvare, skadesløsholde og holde Topcon og dets datterselskaber, tilknyttede virksomheder, lederer, agenter, co-brandere eller andre partnere og ansatte, skadesløse fra alle forpligtelser, krav og udgifter, inklusive rimelige advokatsalær, foretaget af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser eller din krænkelse af en anden parts rettigheder.

 

ARTIKEL 13 – INGEN ANSVARSFRASKRIVELSE

Hvis Topcon ikke håndhæver alle bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser eller reagerer på en overtrædelse fra din eller andre parters side, udgør det på ingen måde et afkald på Topcons ret til efterfølgende at håndhæve eventuelle bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser eller til at handle i forhold til lignende overtrædelser.

 

ARTIKEL 14 - MANGLENDE OPFYLDELSE

14.1 Hvis Køber ikke overholder alle sine forpligtelser i henhold til aftalen(erne) og/eller en eller flere af de forhold, der er beskrevet i artikel 6.4, sub (ii) - (viii), i disse Vilkår og Betingelser, er Topcon berettiget til at straks opsige aftalen(erne) helt eller delvist eller ophæve eller suspendere (yderligere) opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen(erne) og at tage Produkterne tilbage, alt dette uden at det berører Topcons ret til kompensation for eventuelle tab eller skader, det er påført som et resultat deraf, og eventuelle andre rettigheder, det måtte have, og uden at Topcon skal betale nogen kompensation.

14.2 Hvis Topcon ophæver eller annullerer aftalen(erne) i overensstemmelse med artikel 14.1 i disse Vilkår og Betingelser, uden at dette berører andre rettigheder, som Topcon måtte have, vil ethvert og alle krav, som Topcon måtte have over for Køber, straks forfalde og skal betales, og Topcon er berettiget til straks at suspendere yderligere opfyldelse af enhver/alle aftale(r).

14.3 hvis Topcon ikke kan opfylde sine forpligtelser helt eller delvist, hverken midlertidigt eller permanent, som følge af omstændigheder, uden delagtighed fra Topcons side, herunder de omstændigheder, der er nævnt i artikel 14.4 i disse Vilkår og Betingelser, har Topcon ret til at annullere aftalen(erne) med Køber.

14.4 Omstændigheder, der under ingen omstændigheder er Topcons ansvar, er: adfærd (med undtagelse af forsætlig forsømmelse og grov uagtsomhed) af personer, som Topcon engagerer sig med for at opfylde sine forpligtelser over for Køber; uegnethed af Produkter, som Topcon bruger til opfyldelse af sine forpligtelser over for Køber; tredjeparters udøvelse af én eller flere rettigheder over for Køber i tilfælde af, at Køber ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til en aftale med denne tredjepart om levering af Produkterne, statslige reguleringer eller bekendtgørelser, der forbyder eller begrænser brugen af de leverede Produkter eller de Produkter, der skal leveres, strejke eller lock-out, sygdom hos personalet, transportproblemer, begrænsninger/forbud mod import og/eller eksport, misligeholdelse fra eller urettidig ydelse fra Topcons leverandører, afbrydelse af produktionsprocessen for produkterne, natur-/atomkatastrofer, krig, fare for krig, Topcons forsømmelighed, bortset fra forsætlighed eller grov uagtsomhed, og andre omstændigheder, der ligger uden for Topcons rimelige kontrol.

 ARTIKEL 15 - INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

15.1 I forbindelse med disse Vilkår og Betingelser betyder "IP-rettigheder" alle patenter, varemærker, servicemærker, handelsnavne, varemærkeregistreringer, design, virksomhedsnavne, ophavsrettigheder, software (dvs. software, der anvendes i forbindelse med, eller der er indeholdt i produkterne og/eller tjenesterne, som ejes af, licenseres til eller på anden måde anvendes af Topcon eller nogen af virksomhedens koncernselskaber, herunder al dokumentation og/eller materiale hertil), databaserettigheder, designrettigheder, domænenavne, moralske rettigheder, opfindelser, fortrolige oplysninger, knowhow og andre immaterielle rettigheder og interesser (som nu eller i fremtiden kan eksistere), hvad enten de er registrerede eller ikke-registrerede, ejet af eller licenseret af en tredjepart til Topcon eller en af dens koncernselskaber, og som vedrører eller indgår i Produkterne eller andet materiale, der leveres af Topcon.Køber anerkender hermed, at IP-rettighederne tilhører Topcon, et af koncernens selskaber eller de respektive tredjeparter, hvorfra Topcon eller dets koncernselskaber har modtaget en licens til anvendelse af IP-rettighederne.Topcon forbeholder sig ret til at ændre IP-rettighederne når som helst.

15.2 Topcon giver hermed Køber en genkaldelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv ret til at bruge IP-rettighederne på betingelse af at (i) en sådan tilladelse er tilladt i henhold til licensbetingelserne, som Topcon har aftalt med tredjeparter, (ii) en sådan tredjepartslicens eksisterer og er gældende og/eller (iii) Topcon er berettiget til disse tredjeparts IP-rettigheder ("IP-rettighedslicens").Licensen til IP-rettigheder gives udelukkende til Køber i forbindelse med Købers normale brug af de Produkter og/eller Tjenester, der er købt af Køber fra Topcon, i det omfang, det er tilladt i henhold til disse Vilkår og Betingelser og/eller en yderligere leveringsaftale mellem Topcon og Køber.Køber må ikke underlicensere nogen rettigheder i henhold til IP-rettighedslicensen til nogen anden part uden forudgående skriftlig tilladelse fra Topcon.Topcon forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og indholdet i IP-rettighedslicensen når som helst.

15.3 Køber vil bruge IP-rettighederne i overensstemmelse med retningslinjerne for brug eller andre skriftlige instruktioner leveret af Topcon med Produkterne.Enhver brug af IP-rettigheder fra Køber side vil indikere, at Topcon er ejer eller licenstager af IP-rettighederne.Al brug af IP-rettigheder og al goodwill i forbindelse hermed vil kun komme Topcon til gode.Efter anmodning fra Topcon skal Køber forsyne Topcon med en prøve af al produktemballage og reklame, der gør brug af IP-rettighederne, med henblik på at give Topcon mulighed for at kontrollere, at Købers brug af IP-rettighederne er i overensstemmelse med retningslinjerne for anvendelse, eller andre skriftlige instruktioner, der leveres af Topcon sammen med Produkterne.

15.4 Køberen skal afstå fra (i) at anfægte Topcon eller den respektive tredjeparts interesse i IP-rettighederne eller gyldigheden deraf, (ii) at opnå enhver ret, ejendom eller interesse i eller til IP-rettighederne og (iii) at ændre, tilpasse , oversættelse, fremstille afledte værker eller dekompilere, adskille eller på anden måde dekonstruere IP-rettighederne eller en hvilken som helst del deraf, undtagen hvor en sådan begrænsning er forbudt i henhold til gældende lov uden mulighed for kontraktmæssig afkald.Køber skal til enhver tid anerkende, respektere og beskytte Topcons ret til fuldt ejerskab af, eller licensen til at bruge, enhver og alle IP-rettigheder.Køber skal ikke søge om og/eller registrere nogen af IP-rettighederne eller symboler, der indeholder eller ligner nogen af IP-rettighederne.

15.5 Køber må ikke krænke nogen af de IP-rettigheder, der er forbundet med fremstilling, design, branding og emballering af nogen af Topcons Produkter, som Køber har købt eller reklameret for fra Topcons side, eller indføre ændringer af de produkter, der leveres af Topcon, medmindre andet bestemmes af arten af det leverede Produkt.

15.6 Topcon forbeholder sig ret til at ændre IP-rettighederne eller erstatte alternative mærker med nogen af eller alle IP-rettigheder på et hvilket som helst tidspunkt.

15.7 Køber må ikke anvende varemærker, servicemærker, handelsnavne og varemærkeregistreringer i forbindelse med Produkter og/eller Tjenester (bortset fra IP-rettighederne) uden forudgående skriftlig tilladelse fra Topcon, som efter eget skøn kan give eller tilbageholde samtykke fra Topcon.

15.8 Køber anerkender og accepterer, at i tilfælde af ,at enhver licens til at bruge IP-rettigheder tildelt Topcon af en tredjepart, opsiges eller ophører med at eksistere af enhver grund, kan en sådan opsigelse resultere i (øjeblikkelig) opsigelse af IP-rettighedslicensen givet af Topcon til Køber.Topcon er ikke ansvarlig for skader, tab, forpligtelser, omkostninger og betalinger (inklusive rådgivergebyrer), der pådrages eller pådrages af Køber som følge af opsigelse af IP-rettighedslicensen.

ARTIKEL 16 – FORTROLIGHEDSPLIGT

16.1"Fortrolige oplysninger": Enhver og alle ikke-offentlige oplysninger, som en part videregiver (den “Videregivende part”) til den anden part (den ”Modtagende part") i enhver form eller via ethvert medie, hvad enten de er mundtlige, skriftlige, grafiske eller elektroniske i henhold til aftalen, og som er betegnet som fortrolige eller beskyttede, eller som en fornuftig person burde forstå, er fortrolige eller ejendomsretligt beskyttet.Fortrolig information inkluderer, men er ikke begrænset til: vilkårene i aftalen, information relateret til en af parternes teknologier, uanset om de er patenterbare eller ophavsretlige, produkter, know-how, forretningshemmeligheder, specifikationer, forretningsplaner, prisoplysninger, salgsfremmende og marketing aktiviteter, økonomi og andre forretningsforhold, Topcon-produkter og alt andet oprettet eller udviklet af Topcon i forbindelse med aftalen og Produkterne og/eller Tjenesterne.Køber må ikke fjerne eller ødelægge nogen egenudviklede mærker eller restriktive skilte, der er placeret på eller indeholdt i produkterne, Tjenesten og/eller relaterende materialer.

16.2 Den Modtagende part vil ikke bruge de fortrolige oplysninger fra den Videregivende part til andre formål end nødvendigt, til at opfylde sine forpligtelser eller til at udøve sine rettigheder i henhold til aftalen og fra Topcons side for at forbedre Produkterne og/eller Tjenesten ("Formålet").Den Modtagende part vil ikke videregive fortrolige oplysninger fra den Videregivende part til nogen tredjepart, forudsat at den Modtagende part kan videregive fortrolige oplysninger til sine partnere, ledere, direktører, medarbejdere, kontrahenter, associerede selskaber, agenter, rådgivere, eller repræsentanter, der har brug for adgang til sådanne fortrolige oplysninger til Formålet, og som er underlagt skriftlige fortrolighedsforpligtelser, der er mindst lige så restriktive som de forpligtelser, der er fastsat i denne artikel 16.Hver part påtager sig ansvaret for handlinger udført af de respektive partnere, ledere, direktører, medarbejdere, kontrahenter, associerede selskaber, agenter, rådgivere og repræsentanter, og beskytter den anden parts fortrolige oplysninger på samme måde, som den beskytter sine egne værdifulde fortrolige oplysninger, men med ikke mindre end rimelig omhu.Den Modtagende part vil straks underrette den Videregivende part, når den er blevet bekendt med et brud eller en trussel om brud på aftalen, og vil samarbejde med enhver rimelig anmodning fra den Videregivende part, om håndhævelse af dens rettigheder.

16.3 Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som:(i) er kendt af den Modtagende part forud for modtagelsen fra den Videregivende part uden nogen form for fortrolighedspligt; (ii) bliver den Modtagende part, direkte eller indirekte, bekendt fra en anden kilde end den, der har fortrolighedspligt over for den Videregivende part (iii) bliver lovligt offentligt kendt eller på anden måde offentligt tilgængeligt, undtagen ved misligholdelse af aftalen, eller (iv) udvikles uafhængigt af den Modtagende part uden brug af eller adgang til den Videregivende parts fortrolige oplysninger.Den Modtagende part kan videregive fortrolige oplysninger i henhold til kravene i gældende lovgivning, juridisk proces eller statslig regulering, men kun efter at have underrettet den Videregivende part (hvis det er lovligt tilladt) for at gøre det muligt for den Videregivende part at søge en beskyttende ordre eller på anden måde bestride den krævede videregivelse på den Videregivende parts bekostning.

 

ARTIKEL 17 - DATABESKYTTELSE OG SIKKERHED

17.1Topcon som dataansvarlig.Hver part fungerer som uafhængig dataansvarlig for alle personlige oplysninger, som den behandler i forbindelse med Produkterne eller Tjenesterne, uanset om de er modtaget fra den anden part.Køber skal til enhver tid overholde alle forpligtelser i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (EU 2016/679) og alle andre relevante databeskyttelseslove og -bestemmelser, som ændret, udskiftet, erstattet, eller suppleret med tiden ("Lovgivningen om beskyttelse af person oplysninger").Køberen skal (i) træffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fortroligheden af de person oplysninger som Topcon leverer; (ii) informere Topcon om de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet i forbindelse med ovenstående, på Topcons anmodning; (iii) underrette Topcon om ethvert brud på persondatasikkerheden, der påvirker person oplysningerne, som Topcon har leveret til dig, uden unødig forsinkelse, og om enhver hændelse inden for 48 timer efter at have opdaget et sådant brud; og (iv) yde Topcon sådan assistance eller give information, som anmodet om, for at kunne besvare enten (a) retmæssige anmodninger eller klager fra registrerede eller (b) enhver undersøgelse eller efterforskning foretaget af en tilsynsmyndighed.I tilfælde af, at Topcon fungerer som den dataansvarlige og Køber som databehandler, vil Topcon og Køber blive enige om den nødvendige databehandlingsaftale.

17.2 Topcon som databehandler. Under særlige omstændigheder kan og skal Topcon kun behandle person oplysninger som en databehandler, der handler på vegne af Køber, for at opfylde sine forpligtelser i henhold til en specifik aftale.

17.2.1 I forbindelse med salg af et Produkt og levering af Tjenesten, kan Topcon fra tid til anden indsamle, vedligeholde, behandle og bruge Købers firmanavn, brugernavn, adresse, e-mail-adresse, kreditkortoplysninger, loginoplysninger (brugernavn, adgangskode), IP-adresse og relaterede oplysninger.Hvis Topcon behandler yderligere person oplysninger, indgår parterne en aftale om databehandling.

17.2.2 Topcon vil behandle person oplysninger i overensstemmelse med vilkårene i aftalen og dens politik om beskyttelse af person oplysninger (https://www.topcon-medical.eu/eu/pages/11-privacy-policy.html). Parterne accepterer, at Købers komplette og endelige instruktioner er angivet i disse Vilkår og Betingelser.Behandling, der ikke er omfattet af disse instruktioner (hvis nogen), kræver forudgående skriftlig aftale mellem Køber og Topcon med yderligere instruktioner med hensyn til behandlingen.I tilfælde af en konflikt mellem vilkårene i nærværende Vilkår og Betingelser og fortrolighedspolitikken, vil betingelserne i nærværende Vilkår og Betingelser være gældende i forhold til den tjenesteydelse, der købes i henhold til nærværende Vilkår og Betingelser.

17.2.3 Topcon har implementeret og vil vedligeholde og følge de relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der har til formål at beskytte person oplysninger mod utilsigtet, uautoriseret eller ulovlig adgang, afsløring, skade, ændring, tab eller ødelæggelse.Uanset ovenstående er Køber ansvarlig for sikker brug af Produkterne og Tjenesterne, herunder beskyttelse og sikring af person oplysningerne.

17.2.4 Hvis Topcon bliver opmærksom på ulovlig adgang til de person oplysninger, der er opbevaret på Topcon-udstyr eller på en Topcon-facilitet, eller uautoriseret adgang til sådant udstyr eller faciliteter, der medfører tab, videregivelse, eller ændring af person oplysningerne vedrørende Køber (hver især et "Brud på persondatasikkerheden"), vil Topcon (1) straks underrette Køber om bruddet på persondatasikkerheden (forudsat at en sådan anmeldelse bliver forsinket som krævet af et retshåndhævende organ);(2) tage rimelige skridt til at behandle ethvert brud på persondatasikkerheden og forhindre yderligere brud på persondatasikkerheden; og (3) på Købers anmodning og for Købers regning tage kommercielt rimelige skridt til at hjælpe Køber med at overholde sine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af person oplysninger i forbindelse med reaktion på et brud på persondatasikkerheden.

17.2.5 Anmeldelse(r) om brud på persondatasikkerheden vil blive leveret til en eller flere af Købers administratorer på enhver måde, Topcon vælger, herunder via e-mail.Det er udelukkende Købers ansvar at sikre, at Købers administratorer opbevarer nøjagtige kontaktoplysninger.Topcons forpligtelse til at rapportere eller reagere på et brud på persondatasikkerheden i henhold til dette afsnit er ikke en bekræftelse fra Topcon af eventuelle fejl eller ansvar.Køber skal straks underrette Topcon om ethvert muligt misbrug af sine konti eller godkendelsesoplysninger eller ethvert brud på persondatasikkerheden i forbindelse med kontrakten.

17.2.6 Topcon kan overføre Købers person oplysninger til sine tilknyttede enheder i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen.For at få en liste over Topcon-placeringer skal du se de virksomhedsplaceringer, der findes på https://www.topcon-medical.eu/eu/#selectCountry. Køberen anerkender udtrykkeligt, at person oplysningerne kan blive overført til USA og/eller Japan, og Køber giver Topcon (hvor det er relevant) tilladelse til at overføre person oplysninger til og behandle dem i USA eller et andet land som beskrevet ovenfor, som muligvis ikke har det samme niveau af databeskyttelse som det land, hvorfra de person oplysningerne stammer.Baseret på én af de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i fortrolighedslovene, garanterer Topcon, at disse under-databehandlere har vedtaget samme niveau af beskyttelse som Topcon.

17.2.7 Køber erklærer og garanterer, at han har bemyndigelse til at levere person oplysningerne til Topcon til behandling som beskrevet i disse Vilkår og Betingelser.Hvis gældende lovgivning kræver, at en registreret modtager en meddelelse om eller giver samtykke til behandling og/eller overførsel af hans/hendes person oplysninger, vil Køber give en sådan meddelelse og opnå et sådant samtykke fra de respektive registrerede.

17.2.8 Topcon vil overholde gældende lovgivning om beskyttelse af person oplysninger i forbindelse med enhver relevant persons udøvelse af sine rettigheder til at få adgang til, rette eller gøre indsigelse mod behandlingen af person oplysninger.Uanset ovenstående vil Topcon straks underrette Køber, medmindre andet er påkrævet i henhold til gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger, hvis Topcon modtager en anmodning fra en person om adgang til personoplysninger eller andre klager eller anmodninger vedrørende Købers forpligtelser i henhold til gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger.Topcon vil yde rimelig bistand til Køber for at gøre det lettere for Køber at reagere på en sådan anmodning eller klage (herunder, men ikke begrænset til, ved at give de registrerede adgang til deres person oplysninger, hvis en sådan adgang er påkrævet i henhold til de gældende databeskyttelseslove, og hvor person oplysningerne ikke allerede er tilgængelige for Køber).

17.2.9 Køber giver sit samtykke til, at Topcon ansætter tredjeparts under-databehandlere til at behandle person oplysninger til det tilladte formål, forudsat at:(i) Topcon vedligeholder en opdateret liste over dens under-databehandlere, der er tilgængelig på anmodning; (ii) Topcon pålægger databeskyttelsesbetingelser for alle under-databehandlere, som den indfører, og som kræver, at de beskytter oplysningerne i henhold til den standard, der kræves i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger; og (iii) Topcon er fortsat ansvarlig for enhver overtrædelse af dette afsnit, der skyldes en handling, fejl eller udeladelse fra underdatabehandlerens side.Køber kan gøre indsigelse mod, at Topcon har udpeget eller udskiftet en under-databehandler inden dennes udnævnelse eller udskiftning, forudsat at en sådan indsigelse er baseret på rimelige grunde, der vedrører databeskyttelse.I sådanne tilfælde vil Topcon enten ikke udpege eller erstatte under-databehandleren, eller hvis dette ikke er muligt, kan Køber suspendere eller opsige aftalen (uden at dette berører eventuelle gebyrer, som Køber måtte pådrage sig før suspensionen eller ophævelsen).

17.2.10 Hvis Topcon mener eller bliver opmærksom på, at behandlingen af person oplysninger sandsynligvis vil medføre en høj risiko for de registreredes ret til databeskyttelse og frihedsrettigheder, skal denne informere Køber og samarbejde med rimelighed med Køber (på Købers bekostning), i forbindelse med enhver vurdering af virkningerne af databeskyttelse, som måtte være påkrævet i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af person oplysninger.

17.2.11 Køber vil kun give Topcon de person oplysninger, der er nødvendige for, at Topcon kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

17.2.12 Efter aftalens ophør eller udløb vil Topcon, hvor det kræves af gældende lovgivning om beskyttelse af person oplysninger og efter Købers valg, returnere til Køber eller slette alle de person oplysninger, der behandles i forbindelse med aftalen, på en sikker måde.Dette krav gælder ikke i det omfang, at Topcon i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare nogle eller alle personoplysninger, i hvilket tilfælde Topcon skal isolere og beskytte mod yderligere behandling på en sikker måde, undtagen i det omfang det kræves i henhold til en sådan lov.

 17.2.13 Hvis der er en ny vejledning eller en ændring i den gældende lovgivning om beskyttelse af person oplysninger, der gør hele eller en del af tjenesteydelsen ulovlig, kan Topcon underrette Køber om sådanne ændringer i dette afsnit 17, som med rimelighed kan anses for nødvendige i lyset af sådanne nye retningslinjer eller ændringer i gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.Hvis Køber ikke ønsker at acceptere de nye vilkår i dette afsnit 17, kan Køber opsige aftalen inden for 15 dage fra datoen for meddelelsen herom.

ARTIKEL 18 - GÆLDENDE LOV; KOMPETENT DOMSTOL 18.1 Den danske lovgivning finder anvendelse på alle juridiske forhold mellem dig og Topcon.Bestemmelserne i Wienerkonventionen om internationalt varesalg (1980) finder ikke anvendelse på det retlige forhold mellem Topcon og Køber.

18.2 Alle tvister, der opstår under eller i forbindelse med (udførelsen af) enhver aftale mellem dig og Topcon samt tvister vedrørende disse Vilkår og Betingelser skal indbringes udelukkende for den kompetente domstol i Danmark.